Nordens naturliga gränser

Läs hela artikeln på Nordfront: Nordens naturliga gränser

Från Nuuk till Vita havet, från Svalbard till Norska Antarktis • Karl Folkesson reflekterar över Nordens territorium.

1 gillning

Jag har inte funderat på Kolahalvön och karelen, men det verkar logiskt. Tror ryssarna blir en hård nöt att knäcka. Varför utelämna Estland? Lettland och Litauen är lite mer tveksamma. Sedan har vi ju England som jag skulle vilja ha med, men inte lämpligt med all deras import. Skottland vore lättare. England och Sverige har haft mycket kontakt genom åren.

England är England och Norden är Norden. Brödraskap mellan fria nationer - ja!

En mycket intressant och tänkvärd artikel för övrigt, tack!

1 gillning

Problematisk med våra regeringar i West är att de de afrikaniserar vårt nuvarande vita territorium . Framtidsversionen i denna artikel är uppbyggligt och genomtänkt . Just NU är det väldigt viktig att inte stöta sig med de ännu helvita nationerna som värjer sig mot den mörkhyade ockupationen. Gemenskapen med dem måste gå över partitillhörigheten och att dessa länder som kritiseras av EU förstår VÅR kamp och stöder den. Som artikelförfattaren nämner måste allt ske vänskapligt i framtiden mellan våra vita folk.

Varför endast Norden? Alla Germanska nationer borde enas till en stor Europeisk Supermakt. Norden, Tyskland, Österrike, Schweiz, Luxemburg, Nederländerna, Lichtenstein, England och sedan väldigt nära relationer med de Germanska kolonierna Sydafrika, USA och Australien.

För stort med alla dessa länder?! Norden räcker, temperament, religion, kultur - mellan Europa har sitt - vi får inte skjuta över målet. Men vid angrepp från Arabländerna och Afrika, Asien är en VIT uppslutning nödvändig - men bara militärt och vänskapligt. Eller vad anser Ni? (Svar till Adde )

Ja en utmaning kommer det såklart vara, kanske någon sorts pakt eller union vore bättre. USA är ju en union utav flera olika stater som dessutom är betydligt mer annorlunda än oss Européer och tydligen har det funkat utan alltför mycket problem Vi Germaner är ju också väldigt lika. Precis som slaver är väldigt lika och har gemensam kultur trots olika folk så har vi Germaner detsamma. Fast till skillnad ifrån Slaver är vi Germaner inte lika Rasblandade och har ännu mer gemensamt. En fungerande Germansk union tror jag inte vore alltför svårt

Men såklart är vi ju idag långt ifrån något sådant. Ett enat Norden måste dessutom ske först och utkastandes av de främmande makter som styr.

Härlig artikel, detta temat gillar jag och skulle vilja läsa mer om.
Några, kanske långsökta, önskemål som jag har är att lägga anspråk på Skottland, Estlandsvenska områdena och vår gamla koloni i Afrika.

Norden och dess framtida gränser. Det blir helt klart en nog så stor uppgift att få en majoritet av medborgarna i respektive nordiskt land att ta till sig tanken att forma nordens länder till ett enda enat nordland. Nationalkänslan i varje land är oerhört stark. Det är bara att se på Norge när de firar 17 maj, det är inte så lite nationell patriotism som synes då. Varje enskilt land och en majoritet av dess medborgare i de fem länderna känner sig med säkerhet stolta för just sin del här på jordklotet. Det är lite trist att så få har insett att frågan för framtiden är så mycket större än vad ett land heter och hur en symbol för ett enskilt lands flagga ser ut när det gäller design och liknade kännetecken.

Som nationell vet man att allt handlar om det vita folkets överlevnad. Det som gäller nu är att fokusera kampen på att få gemene man i varje enskilt nordiskt land att inse att det pågår ett slugt raskrig genom folkutbyte med mörka män för att blanda sönder befolkningens unika vita genpool. Den sionistiska liberala demokratin har lyckats att bryta ned självständigt tänkande hos många även här i Norden. Det är ett stort jobb att bara få en majoritet av befolkningen att se hur allting hänger ihop och varför allt ser så märkligt ut rent politiskt. Det är inte alla som har insett att varje enskilt land styrs av en inre sionistisk makt som vill skapa en internationell rotlös människa utan särat.

Politiskt så används EU för att stegvis bryta ned varje nationalstat för att endast forma sionismens idealsamhälle vilket innebär slutet för den vita rasen. Byråkratin där är bara en liten försmak på det människofientliga slaveri som väntar när denna i praktiken kommunistiska koloss har halat alla enskilda fanor från respektive land och hissat sionismens stjärnbaner. Men om man leker med tanken att EU kunde omformas till att bli ett politiskt bygge grundat på nationalsocialismen så kunde den unionen kunna vara nog så intressant för en nationell samhällsutveckling. Men det är något som nog ligger bra mycket längre bort än skapa ett starkt enat Norden.

And yet the most astounding fact is that the Swedish people cannot think. They cannot process critical thought at all. The simplest way to put is that all the invisible shackles people are laboring under, have to do with one simple fact: JURISDICTION. For the few, think about it: Juris = latin for legal, and diction = word. No agreement, no contract, no jurisdiction. Freedom is so fucking close that you cannot even see it…

The general maturity of the Swedish population is likely are around that of 12 year old. The rational is generally child-like and man like mannerisms are gone, 50 year old boys behaving like pussies, is now the norm. In a normal Nation, the men protect the women, regardless of consequences. Had Sweden been normal, there would be no politicians, police or immigration issues, there would have been an Nation wide, heavily armed militia, ready at moments notice to deal with ANYTHING. Capital punishment is a requirement for a functioning Nation.

@Randolph Freedom is so close that no one can see it. Understand the frustration, but if the idea is to make a revolution, it is not enough for just a few to march. There must be a strong will among the people to support the fighters. In Germany, the time was right when even the people largely had the same longing as those who went in the very first line. If attempts are made too early to liberate the country from Zionism before enough freedom fighters are in place in each city, the movement would be wiped out immediately and the result would be that some heroes sat behind bars while the Zionists sneered and rubbed their hands in delight. They could then say words like, what were we saying, the national ones are awful. As a National Socialist, you are more talented than that and first build up the understanding among the people that a fundamental change must take place. But if any citizen happens to have a heavily armed army of perhaps 10,000 men, then perhaps nothing is impossible, unless the EU, with the help of NATO, crushes such an attempt to accelerate the development towards Nordic national social freedom.

For our Swedish readers, a translation:

Friheten är så nära att ingen kan se den. Förstår frustrationen, men om tanken är att göra en revolution räcker det inte med att bara några få marscherar. Det måste finnas en stark vilja hos folket att stödja kämparna. I Tyskland var tiden rätt när även folket i stort sett hade samma längtan som de som gick i det allra första ledet. Om försök görs för tidigt att befria landet från sionismen innan tillräckligt många frihetskämpar finns på plats i varje stad skulle rörelsen utplånas omedelbart och resultatet skulle bli att några hjältar satt bakom galler medan sionisterna hånflinar och gnuggar händerna av förtjusning. De kunde sedan säga ord som, vad var det vi sa, de nationella är hemska. Som nationalsocialist är man mer begåvad än så och bygger först upp förståelsen bland människorna att en grundläggande förändring måste ske. Men om någon medborgare råkar ha en tungt beväpnad armé på kanske 10 000 man, så är väl kanske inget omöjligt, om inte EU med hjälp av Nato skulle krossa ett sådant försök att påskynda utvecklingen mot Nordisk nationell social frihet.

Norden och dess gränser i ett kommande nationalsocialistiskt samhälle är en artikel som har satt fingret på något mycket viktigt. Nämligen vikten av att våga drömma om en annan och för sitt folk en alltid bättre, större och ljusare framtid. Det är som nordisk vit nationalsocialist först och främst överlevnaden för det egna vita folket som ras dagens kamp egentligen handlar om. Sverige och de övriga länderna i Norden styrs inte på ett sätt som gynnar och stärker det nordiska folket, tvärtom. Här känner man som nationell motståndsman mot de antinationella krafterna ett behov av att samla sitt folk till gemensam kamp som just nu handlar om att förklara för alla hur verkligheten ser ut.

När man granskar politiken närmare så ser man att regeringarna i respektive land styrs antinationellt för upplösande av nationen som sådan. Det bevisas inte minst av att politikerna sitter och importerar människor från främmande raser och kontinenter vilket skapar inre oro och motsättningar grundad på oliktänkande när det gäller värdfolkets sätt att tänka och generellt vara som nordisk folkgrupp. Styrande främmande politiker med en sionistisk världssyn kräver att ursprungsbefolkningen ska underkasta sig helt för nordbor främmande värderingar. De styrande vill att de vita ska bli färre så att minoriteten således stärks på majoritetens bekostnad och därmed på sikt riskerar att raderas.

Man kan tydligt se att de styrande arbetar på att göra den etniskt vita svensken och även övriga nordbor till en minoritet utan inflytande över sin egen vardag och framtid. Den som är uppvuxen efter andra världskrigets slut har dagligen matats med lögner och hemska berättelser om hur hemsk nationalsocialismen är. De styrande sänder i stort sett dagligen ut ett antinationellt budskap som går ut på att om man älskar sitt eget vita folk, hedrar sina förfäder och har en naturlig människosyn och vill bevara sitt eget folks kultur och traditioner så är man något suspekt. Det har gått så långt att styrande inom EU har sagt att det finns för många vita människor.

Den som har tröttnat på att som skattebetalare försörja korrupta folkfientliga politiker som har lämnat över den idag egentliga makten till bankirer har inget att hämta hos dess tillsatta politiker. Kampen för landet och norden pågår för fullt och du som är vit och läser detta oavsett politisk syn är den bricka i de slugas spel som kan förändra allt, eftersom du är helt unik så som äkta nordbo. Världens gränser skrivs med jämna mellanrum om, men det är först när ras har raderats som ett folk har upphört att existera. Frågan är nu om du vill vara medskyldig till att det svenska folket och alla nordbor försvinner från jordens yta och själv bli till en del i sionismens sluga slaveri. Information om nationell socialism och den enda oppositionen mot dagens helt folkfientliga politik finns hos: Nordiska motståndsrörelsen:
Ideologi & Politik (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!