Laurency om Livets mening!

Henry T. Laurency skriver så här om livets mening, i boken Människans väg!

”Livets mening

Livets mening är medvetenhetsutveckling. Tekniskt sett är denna utveckling ett resultat av självinitierad medvetenhetsaktivering. Förstajagets mål är andrajaget. Andrajaget är ett enhetsjag, för vilket alla äro ett, en enda kollektivmedvetenhet, ett gemensamt kollektivväsen, i vilket alla, som förvärvat kollektivmedvetenhet, ha omistlig del. Detta mål uppnår människan genom att tjäna mänskligheten, utvecklingen och enheten, alltså genom att förverkliga enheten i den mån detta är möjligt för människan. Den, som gjort sitt yttersta i det hänseendet, kan vara viss om att bli antagen såsom lärjunge till planethierarkien och snabbt bli ett andrajag.

Det är en fullständigt felaktig livsuppfattning, att vi inkarnera för att vara lyckliga och att livets mening är nöje och njutningar. Lyckan är ett resultat av rätt livsinställning och är något människan själv måste förvärva genom tjänande och enhetssträvan. De flesta ha så mycken dålig sådd att skörda, att lyckan för dem synes ouppnåelig och oftast är att förlikna vid oasen under ökenvandringen.

Det är först när människan inser livets mening, medvetenhetsutvecklingen som det enda väsentliga, som hon inser det förfelade i denna hagalenskap: att förvärva allt detta som hon tror eftersträvansvärt, då det i själva verket utgör en belastning. Det är så oändligt mycket människan ej behöver och esoterikern är tacksam slippa.
Det finns en enda kosmisk medvetenhet, i vilken envar har en omistlig del, bestämd av självförvärvad utvecklingsnivå. Den som insett detta, inser också allt livs enhet. Den förstår också varför “tjänandet” är nödvändiga sättet att utvecklas, ty det är genom deltagandet i andras medvetenhetsliv, som vi förvärva allt större förståelse för tillvarons medvetenhetsaspekt.
Ett liv av tjänande icke endast automatiskt utvecklar människan utan innebär alltid för alla på alla nivåer en gottgörelse av det onda man gjort i föregående inkarnationer. Tjänande innebär icke endast god sådd för framtiden utan är även bästa sättet utplåna “karma”. Kunde människorna inse det, skulle de kunna göra livet till ett paradis. Levde alla för andra, behövde ingen tänka på sig. Och den, som lever så som alla borde, kan räkna med att högre instanser tillse att han får all den hjälp han behöver enligt vad de anse bäst. Ty sådan är livets Lag, som människorna icke fråga efter.
För esoterikern är all verklighet andlig verklighet, ty alla världar ha samma uppgift: att möjliggöra medvetenhetsutvecklingen. All verksamhet är andlig verksamhet, om den utföres i den rätta andan: att tjäna mänskligheten och livet. Minsta syssla, som behövs för livets funktion, är nödvändig och därmed gudomlig. Att tjänsterna äro olika och i människors ögon olika värderade, betyder i det sammanhanget ingenting. Att sopa golv är nödvändigt liksom att styra riket. Den kung, som icke inser detta, kan få lära sig att sopa golv.”

Hoppas det kan vara av intresse!?
De bästa hälsningar

Meningen med livet och varför man som människa finns till en kort tid på denna planet. Det är det rätt så många tänkare som har funderat på genom tiderna. Där vetenskap inte räcker till, sträcker sig logiken efter något mer som kan ge en förklaring till sådana frågor som - hur började allt, finns det en skapare, vem skulle det vara, och vad är syftet. Vad finns bortom tankens gräns och vad är det minsta och vad är det största av allt…

Så länge det ännu finns en enda tänkande och självmedveten människa i denna förgängelsens värld. Vilket andligt sett kanske bara är en kort tid av möjlighet till en andlig förberedelse till den dag som man lämnar livets förgängliga dräkt och kanske träder in i ett nytt rum av ett helt annat slag. Där väl en annan slags medvetenhet i mer andlig form kanske råder. Ingen kan tjäna två herrar har det sagts av religiösa, filosofiska och politiska tänkare. Men ändå så måste kropp och själ i detta liv samverka. Människan måste som alla nog hört, se om sitt eget hus först, vilket väl är en ren självbevarelsedrift.

Den moderna nordiska nationalsocialismen är en världsåskådning som är för religionsfrihet så länge som den inte är skadlig för vårt vita nordiska folks framtid, vilket man kan höra i ett kort klipp om yttrandefrihet och religionsfrihet från radioprogrammet Ledarperspektiv: [NR Extra] Är Motståndsrörelsen för yttrande- och religionsfrihet? Religionsfrågan diskuteras mellan tidsmarkeringen 6:30 – 12:59 i detta korta radio-klipp för den som är intresserad av religionsfrågan. När man sedan går in på motståndsrörelsens sida och läser vanligt ställda frågor hittar man denna:

”Är ni en religiös organisation? Vi är en politisk organisation som förfäktar ett nationalsocialistiskt och mer naturligt leverne. Vi är för religionsfrihet både när det kommer till våra medlemmar idag och i våra visioner om hur Norden ska styras efter vårt maktövertagande.”

Man kan därför ha en personlig andlig tro och ändå vara med i kampen för ett fritt och nationellt Norden vilket inte tillåter oss vita att fastna i, eller strida om religiösa grubblerier. Har som farsan hade, en rätt enkel barnatro, där tro på Gud och Jesus inte förnekas eller förkastas. Däremot så kan man väl inte påstå att man ger så värst mycket för alla av dagens så kallade präster eller den andliga markpersonalen som ska representera skaparen och himmelriket.

Har just läst en artikel eller tidningsnotis om författaren Henry T. Laurency, då du citerade ett rätt intressant stycke ur hans bok, Människans väg. Författaren hette väl egentligen Henrik von Zeipel (1882-1971) vilken förutom sin tjänstgöring som amanuens på Stockholm stads statistiska kontor, även på hösten år 1947 vid sin pensionering var aktuarie på kommerskollegium. Man kunde inför hans 65-årsdag i Morgon-Tidningen den 9 juli 1947 läsa att han hade skrivit filosofiska och populärvetenskapliga skrifter.

Det står inte mycket om honom på svenska Wikipedia men citerar följande: ”Henrik von Zeipel, född 9 juli 1882 i Åsbo, Östergötland, död 12 mars 1971, var en svensk esoterisk författare som skrev under pseudonymen Henry T. Laurency. von Zeipel skapade en teosofiskt inspirerad åskådning kallad ”hylozoik”, så benämnd efter den filosofiska idéströmningen hylozoism.”

Om man bortser från olika andliga inriktningar inom New Age och liknande och mer tänker på kyrkligheten och etablerade kristna församlingar brukade farsan ofta säga att alla har väl kanske fått en del av sanningen. När det gäller nyreligiösa ideologier finns det korn här och där som man inte ska förakta. Men kan säga att det nog känns lite som man brukar säga, att alla blir saliga på sin tro.

Folkgemenskap!

Du skriver eftertänksamt och klokt. Men jag undrar om inte många som bekänner sig till nationalsocialismen skulle göra klokt i att undersöka Hylozoiken!? Efter ett tags studium inser man överlägsenheten i denna filosofi, inte kanske främst mot nationalsocialismen, utan över allt vad judisk, politisk, religiös, filosofi kan prestera!

Laurency undanbad sig efterforskningar i hans person. Då han menade att idéerna var det viktiga, inte hans person.
Att studera Laurency´s skrifter ger så mycket på så många olika plan att det näppeligen går att överskatta!

Hej Mannheim,

Det finns så mycket som man nog inte tänker på, om man nu inte tar sig tid att verkligen reflektera lite över sådant som man väl rätt sällan tänker på i vardagens slit och stress. Detta att man väl sällan använder sin själ på ett mer sunt och kanske mer konstruktivt sätt och kanske då borde tänka lite mer andligt, och högre än på mest världsliga saker vilket kan vara psykologiskt lite lättare än att försöka vara lite mer som man kanske tror och känner att den store anden, vi för enkelhetens skull kan kalla för Gud, väl vill se att man använder sin världsliga utmätta tid till.

Vet att man lätt blir lite jobbig om man ställer ord om sådana här mer ingående tankar om andligt personligt tänkande. Men har funderat lite på ämnet religion. Det är inte bara den organiserade kristna kyrkan och dess ledare som ska tro sig ha rätt sätt att andligt ha patent på tillvarons rätta tänkesätt var något som dök upp i tanken. För det finns så många bra tankar inom även sådan lite mer logiskt tänkande, som inom esoterikens Hylozoik, fast den väl kanske inte är så lätt förstå sig på så som bara en enkel egen kristen andlig tro, eller kanske övertygelse om existensen av en enda Gud och hans skapelse Jesus Kristus som väl kan vara en övertygelse som är svår att förklara.

Men man kan ha många tankar som finns parallellt inom ens sinne och man ska väl inte tro sig veta något som inte helt väl kanske har bevisats vara den enda sanningen utan någon logisk tvekan, är sånt man kan fundera på. Men har ändå trots allt en barnatro vilken man väl fick med sig på vägen redan rätt så tidigt. Men om man granskar stora verk av den typ som Laurency var författare av.

Då är det lätt att den analytiska känslan visar sig och ställer frågan om vad denna skrift egentligen vill säga om en tro på en enda högsta Gud och det att Jesus enligt biblisk tradition är det rätta trots tveksam organiserad kyrklighet som väl ofta har fastnat i tomma riter och traditioner som kanske är ljusår ifrån vad skaparen och hans son Jesus Kristus handlar om ifall man andligt tror på detta sätt.

Har ibland hört att man inte ska tänka så mycket, utan bara hålla fast vid den tro som man kanske har på det kristna budskapet om en andligt högre enhet och alla folks andliga gemenskap trots att kanske kyrkligheten är rätt motsägelsefull på många punkter - vilken nog ingen tänkande människa kan förneka. Men var står då Hylozoik för, när det gäller det religiösa tänkandet, om man nu har läst några ord om religion i skriften – De vises sten. Är detta en skrift som kanske förnekar att orden om Jesus Kristus, Gud och den Heliga anden, samt orden om Himmelriket så att säga enligt bibelns beskrivning är en sanning, kan man liksom undra…

Ha det gott!

Här kommer en beskrivning av Hylozoiken ur Litet esoteriskt lexikon.

HYLOZOIK
(Gr. hyle, “materia”, och zoe, “liv”) “Andlig materialism” eller läran att materien är nödvändiga underlaget för all medvetenhet. Det av dåvarande 46-jaget Pytagoras formulerade systemet av [ esoterisk kunskap](http://laurency.com/Swedish/lexikon.htm#ESOTERISK KUNSKAPSLÄRA), avsett att bilda grundvalen för framtidens vetenskap. Framom övriga esoteriska system utmärks hylozoiken av att den ensam ger förklaringen av tillvaron som treenighet av materia, medvetenhet och rörelse, ensam förklarar medvetenhet såsom en materiens egenskap och därmed undanröjer subjektivism och illusionism, ensam avstått från oklar symbolik och i stället strävat efter vetenskaplig exakthet och begrepps entydighet. För att nå denna exakthet utgår hylozoiken i sina förklaringar från materieaspekten.
Den moderna fattningen av hylozoiken framlades av Henry T. Laurency i ‘De vises sten’ 1950 och innehåller som väsentliga delar lärorna om jaget såsom uratom ([monad](http://laurency.com/Swedish/lexikon.htm#MONAD, DETSAMMA SOM URATOM,)), alla naturens former som [ höljen åt monader](http://laurency.com/Swedish/lexikon.htm#HÖLJEN, MONADHÖLJEN), all medvetenhet (också högsta kosmiska) som produkt av genomgående evolution i kosmos, medvetenhetens utveckling som tillvarons mening, de sju grundläggande livslagarna och [ mänsklighetens](http://laurency.com/Swedish/lexikon.htm#MÄNSKLIGHET, VÅR PLANETS) fem utvecklingsstadier. (KOV 1.4, 5.3f, 7.2)

Man behöver och ska inte ta H. för någon fastslagen sanning, utan kan närma sid den som en intressant arbetshypotes. Samtidigt som man har andra religioner i medvetandet.
Religion kommer av Religio = Förpliktelse, samvetsgrannhet, G-dsfruktan.

Bäst närmar man sig nog H. i boken Kunskapen Om Verkligheten.

Kämpa på!