Havamals repatrieringsplan

Som i min mening borde skrivas in i Nordiska motståndsrörelsens partiprogram Vår väg.

Den vinner laga kraft den 8/8 det år vi erhållit makten och fungerar såhär:

Dag ett - en rasfrämling repatrieras
Dag två - två rasfrämlingar repatrieras
Dag tre - fyra rasfrämlingar repatrieras
Dag fyra - åtta rasfrämlingar repatrieras
Dag fem - sexton rasfrämlingar repatrieras
Dag sex - trettiotvå rasfrämlingar repatrieras
Dag sju - sextiofyra rasfrämlingar repatrieras
Dag åtta - hundratjugoåtta rasfrämlingar repatrieras
Dag nio - tvåhundratjugosex rasfrämlingar repatrieras
Dag tio - femhundratolv rasfrämlingar repatrieras
Dag elva - tusentjugofyra rasfrämlingar repatrieras
Dag tolv - tvåtusenfyrtioåtta rasfrämlingar repatrieras
Dag tretton - fyratusennittiosex rasfrämlingar repatrieras
Dag fjorton - åttatusenetthundranittiotvå rasfrämlingar repatrieras
Dag femton - sextontusentrehundraåttiofyra rasfrämlingar repatrieras
Dag sexton - trettiotvåtusensjuhundrasextioåtta rasfrämlingar repatrieras
Dag sjutton - sextiofemtusenfemhundratrettiosex rasfrämlingar repatrieras
Dag arton - hundratrettioentusensjuttiotvå rasfrämlingar repatrieras
Dag nitton - tvåhundrasextiotvåtusenetthundrafyrtiofyra rasfrämlingar repatrieras
Dag tjugo - femhundratjugofyratusentvåhundraÅTTIOÅTTA rasfrämlingar repatrieras
Dag tjugoett - enmiljonfyrtioåttatusenfemhundrasjuttiosex rasfrämlingar repatrieras

Vilket blir totalt cirka tvåmiljonerhundraentusen rasfrämlingar repatrierade på bara tjugoen dagar - lika enkelt som ett tu tre!

Havamals repatrieringsplan låter inte helt fel, tvärtom mycket optimistisk, men så värst realistisk tidsmässigt är den kanske inte. Det lär även självklart krävas en hel del logistik och uppsamlingsplatser i landet för att hysa främlingarna på innan de rent praktiskt i grupper kan skeppas ut ur landet under ordnade former. När det vita folkets vilja står helt klart hos de mörka invällarna så lär en hel del lämna landet frivilligt, vilket kommer påskynda landets tillfrisknad från skadeverkningarna av årtionden av sionistisk massimport av rasfrämlingar. men som alltid, finns viljan - så finns det alltid möjligheter.